EEX VERORDENING PDF

Posts about EEX Verordening written by Geert van Calster. Vlas, P. (). Supplement EEX-Verdrag-EVEX-EEX-Verordening. In Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering (Groene serie-Burgerlijke. EEX-Verordening en ontwikkelingen IPR-procesrecht. Vlas, P. (Invited speaker). Transnational Legal Studies. Activity: Lecture / Presentation › Academic.

Author: Bragar JoJogami
Country: Chile
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 2 June 2006
Pages: 226
PDF File Size: 13.8 Mb
ePub File Size: 1.1 Mb
ISBN: 425-2-76910-123-4
Downloads: 23252
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Douktilar

Name of the creditor 4.

EEX Verordening | gavc law – geert van calster | Page 4

Artikel 58 Gerechtelijke schikkingen die in de loop van een geding tot stand zijn gekomen en die uitvoerbaar zijn in de lidstaat van herkomst, zijn op dezelfde voet als authentieke akten uitvoerbaar in de aangezochte staat. In het geval van verzekerings- consumenten- en arbeidsovereenkomsten moet de zwakke partij worden beschermd door bevoegdheidsregels die gunstiger zijn voor haar belangen dan de algemene regels.

Article 61 Without prejudice to any more favourable provisions of national laws, persons domiciled in a Member State who are being prosecuted in the criminal courts of another Member State of which they are not nationals for an offence which verordebing not intentionally committed may be defended by persons qualified to do so, even if they do not verorddning in person.

If the court or competent authority so requires, a translation of the documents shall be produced. This is exactly what the Court objected to in Universal Music. Article 54 The court or competent authority of a Member State where a judgment was given shall issue, at the request of any interested party, a certificate using the standard form in Annex V to this Regulation. Het gerecht past in ieder geval artikel 26 van deze verordening toe. In het bijzonder worden de verdragen vervangen die zijn opgenomen op de door de Commissie uit hoofde van artikel 76, lid 1, onder cen artikel 76, lid 2, vastgestelde lijst.

  EL DIA DEL RELAMPAGO JJ BENITEZ PDF

Afdeling 5 Bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst Artikel 18 1. Afschaffing van de exequaturprocedure De laatste belangrijke wijziging die in deze bijdrage zal worden besproken, is de afschaffing van de exequaturprocedure. I may not follow his argumentation, but verordeninv did lead to a specific court: Een in een lidstaat gegeven beslissing die in die lidstaat uitvoerbaar is, is in andere lidstaten uitvoerbaar zonder dat een verklaring van uitvoerbaarheid is vereist.

Zij is niet van toepassing op: This launches a criminal investigation, to which civil proceedings are attached. However, in the United Kingdom, such a judgment shall be enforced in England and Wales, in Scotland, or in Northern Ireland when, verordeninh the vsrordening of any interested party, it has been registered for enforcement in that part of the United Kingdom. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

The CJEU wex insist that if third parties rights are directly affected with the intensity as in the case at issue, that third person must be entitled to assert his rights verotdening the court of origin which English courts provide forlest one runs the risk of the injunction being refused recognition under ordre public.

De partij die om een verklaring van uitvoerbaarheid verzoekt, moet bovendien het in artikel 54 bedoelde certificaat overleggen, onverminderd artikel In deze zaak vorderde ERG Petroli SpA uitkering van een bepaald bedrag van haar verzekeraars in verband met een onder een polis gedekte schade. The court hearing the action shall, in any event, apply Article 26 of this Regulation; b judgments given in a Member State by a court in the exercise of jurisdiction provided for in a convention on a particular matter shall be recognised and enforced in the other Member States in accordance with this Regulation.

Any jurisdictional rule which leads the Dutch courts to accept jurisdiction against one defendant, even if that anchor defendant is not domiciled in the country, can lead to others being drawn into the procedure.

  INTRODUZIONE AGLI ALGORITMI CORMEN PDF

EUR-Lex – R – EN – EUR-Lex

Tegen hen kan evrordening het bijzonder geen beroep worden gedaan op de in bijlage I opgenomen nationale bevoegdheidsregels. Even Advocate-General Bobek has not managed to turn jurisdictional issues re prospectus liability into the prosaic type of analysis which many of us have become fond of.

For the purposes of this Regulation that time should be defined autonomously. Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 61, onder cen artikel 67, lid 1. In respect of liability insurance, the insurer may also, if the law of the court permits it, be joined in proceedings which the injured party has brought against the insured.

Giesala has the necessary background.

Posts Tagged EEX Verordening

Artikel 76 Deze verordening treedt in werking op 1 maart This site uses cookies to improve your browsing experience. In Granarolo at 26 the Court notes.

Indien een beslissing maatregelen of bevelen bevat die in het recht van de aangezochte lidstaat onbekend zijn, wordt de maatregel of het bevel, inclusief een eventueel daarin vervat recht, zoveel als mogelijk in vdrordening gebracht met een maatregel die of bevel dat wel in dat rechtsstelsel bestaat, gelijkwaardige gevolgen heeft en dezelfde doelstellingen en belangen beoogt.

Voor de toepassing van deze verordening moet die datum autonoom worden bepaald. Under no circumstances may the foreign judgment be reviewed as to its substance.

Het verzoek wordt gericht tot het gerecht of de bevoegde autoriteit, vermeld in de lijst in bijlage II.